Anh Nguyen Thi Lan

Hanoi, Vietnam

Vietnamese translator!

4 Terimler    1 Sözlükler    2 Followers    24584 Viewers

Anh Nguyen Thi Lan

Hanoi, Vietnam

Vietnamese translator!

4 Terimler    1 Sözlükler    2 Followers    24584 Viewers

Anh Nguyen Thi Lan adlı kullanıcının Terimleri

Điều khoản miễn thường có khấu trừ (FRANCHISE CLAUSE)

Sigorta; Hayat sigortası

Điều khoản trong đơn bảo hiểm hàng hải qui định rằng, đơn bảo hiểm không bồi thường các khiếu nại thấp hơn một số tiền nhất định, nhưng sẽ bồi thường các khiếu nại vượt quá số ...

Đại lý Bảo hiểm nhân thọ

Sigorta; Sağlık sigortası

Tổ chức, công dân Việt Nam được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện việc giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của doanh nghiệp tại ...

Bên mua bảo hiểm

Sigorta; Hayat sigortası

Tổ chức, cá nhân từ 18 tuổi trở lên, hiện đang cư trú tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, là người kê khai và ký tên trên hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và là người nộp phí ...